Algemene voorwaarden Stichting Ateliers Tilburg / De Nachtzuster

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de (rechts)persoon, in dit geval Stichting Ateliers Tilburg, ook wel handelende onder de naam De Nachtzuster die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 12. Ticket: Een toegangsbewijs dat de klant het recht geeft op het bijwonen van een evenement. Dit kan een fysiek kaartje zijn maar ook een digitaal kaartje met een barcode.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Stichting Ateliers Tilburg, Carré 32, 5017 JE, Tilburg, Nederland
T 06 18 80 79 50
E info@atelierstilburg.nl | info@denachtzuster.nu  
KVK 18073753
BTW nummer NL813546163B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder rechtsverhouding of aanbod tussen een klant en de ondernemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van welke aard dan ook.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden en altijd in het voordeel van de ondernemer.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de klant te raadplegen is; de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; indien en voor zover van toepassing eventuele gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  ondernemer
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te per e-mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient desgevraagd te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant niet tijdig kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, kan daarop geen beroep meer worden gedaan.5. De klant kan een gekochte ticket niet retourneren, omdat hiervoor een wettelijke uitzondering voor het herroepingsrecht geldt op grond van artikel 6:230p sub e BW. Door het kopen van een ticket gaat de klant een overeenkomst tot het verrichten van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding – het evenement – waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip van nakoming is opgenomen, namelijk de specifieke datum en tijdstip van het evenement. De gebruiker wordt via de website voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van een ticket geïnformeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten is ondernemer niet aansprakelijk. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. Een eventuele garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
  door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. Geen aanspraak kan worden gemaakt op een eventuele garantie indien:
  de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 2. Hoewel de ondernemer grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op haar website besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er hyperlinks op de website staan naar aanbiedingen, producten, materiaal of een website van een derde partij, is de ondernemer niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die hyperlink en de toegang en inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. De klant kan en klant van een evenement kan op het evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel de ondernemer deze derden met zorg uitkiest, is de ondernemer geen partij bij een overeenkomst tussen de klant en deze derde. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de klant aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een (kermis)attractie van deze derde. De klant vrijwaart de ondernemer van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de klant en deze derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn opvraagbaar bij deze derde partij.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te voldoen vóórdat de af te nemen producten of diensten worden geleverd.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Annulering of verschuiving in geval van overmacht

 1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de ondernemer dan wel de derde die het evenement organiseert het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de ondernemer hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de ondernemer het entreegeld zoals vermeld op het ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de klant op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door klant is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van ondernemer, en niet indien het ticket is aangeschaft bij een (door ondernemer geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.
 3. (Gedeeltelijke) Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde evenement, op vertoon door de klant van een geldig, onbeschadigd ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de klant is gekocht bij ondernemer.
 4. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal ondernemer slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het ticket welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten en/of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 5. Indien het evenement als gevolg van overmacht door ondernemer wordt verschoven naar een andere datum, blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de prijs van het ticket (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan de ondernemer overlegd.
 6. De koper of klant heeft geen recht op restitutie van zijn/haar aankoopbedrag, in het geval de koper zelf of een van de klant voor wie de koper een kaart (en/of ander product) koopt, niet gevaccineerd is, hersteld is van covid-19 binnen 6 maanden voor aanvang van het evenement, dan wel een negatieve test voor toegang kan overleggen, indien dat of een alsdan andersluidende voorwaarde vanwege overheidsmaatregelen verplicht is om toegang tot dit evenement te krijgen.
 7. Onverminderd haar eventuele andere rechten heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, zoals hiervoor beschreven.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk jegens de klant of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige website tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de klant. De ondernemer of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de website.
 2. De ondernemer garandeert de klant uitdrukkelijk niet dat de website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de ondernemer evenmin instaan dat de website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De klant dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.
 3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de klant van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de klant van een overeenkomst met deze derde. Tevens is de ondernemer nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de klant op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt.
 4. Ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van klant op het evenementen- en/of kampeerterrein.
 5. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en/of kampeerterrein(en) en pendelbussen die worden ingezet om de klant te vervoeren naar de toegangspoort van het evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de klant op eigen risico. Ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke Klant heeft geleden in dit verband.
 6. De klant is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore kan worden gebracht. De ondernemer geeft de klant het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere klanten van het evenement.
  Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de klant die het gevolg is van een aan Ondernemer toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van ondernemer is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de klant, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer zal worden uitgekeerd.
 7. Aansprakelijkheid van ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 8. De Klant is verplicht om ontstane schade schriftelijk binnen 48 uur na afloop van het evenement te melden aan ondernemer op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.
 9. Indien ondernemer direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Ondernemer ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is ondernemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.
 10. De klant zal ondernemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de klant jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De klant zal aan ondernemer iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door ondernemer gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

De ondernemer verwerkt persoonsgegevens van klanten en klants van haar website conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 13 Voornoemd privacy statement is beschikbaar via de Website.

Artikel 15 – Beeld- en geluidsopnamen

 1. De artiesten en/of de ondernemer is voor commerciële doeleinden gerechtigd beelden/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de klanten daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een ticket van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement, verleent de klant onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de ondernemer of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de klant verschuldigd is of zal zijn.
 2. De klant doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de klant enig naburig- en/of auteurs en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de ondernemer en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de klant verplicht om op eerste verzoek van ondernemer de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan ondernemer worden overgedragen.

Artikel 16 – Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. De ondernemer is na afloop van het evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten over te gaan. (De locatie van) Het evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. Als een locatie van het evenement een afwijkende methode hanteert, zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing met betrekking tot de betaalmogelijkheden tijdens en na het evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Slechts de bevoegde rechter te Breda is bevoegd om van geschillen ter zake de tussen de klant en ondernemer bestaande rechtsverhouding kennis te nemen.